Vedtægter og demokrati

 

Vedtægter:

 1. NAVN

Foreningens navn er “Den Blå Foreningsby”.

 1. FORMÅL

Foreningens formål er at drive og udvikle foreningsfællesskabet Den Blå Foreningsby gennem idræts- og naturaktiviteter, til vands og lands i kystnært område. Herunder;

 • skabe mulighed for aktiviteter inden for natur, friluftsliv, idræt og sundhed.
 • skabe et samlingspunkt for foreninger på Amager Strand.
 • at flere børn og unge dyrker foreningsaktiviteter på Amager Strand med omdrejningspunkt i vand og strand.
 • skabe mulighed for opbevaring af foreningernes fællesgrej og udstyr.
 1. HJEMSTED

Den Blå Foreningsby har hjemsted på Amager Strand, Københavns Kommune

 1. MEDLEMSFORHOLD

Stk. 1: Den Blå Foreningsbys medlemmer er foreninger, der tilslutter sig foreningens formål. Det er bestyrelsen, der definerer, hvilke foreninger der er berettiget til medlemskab. Der er krav om medlemskab af foreningen Den Blå Foreningsby for at blive bruger af huset.

Stk. 2: Medlemmerne betaler årligt et kontingent, der er fastsat af generalforsamlingen.

Stk. 3: Afgørelse om eksklusion af medlemmer træffes på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Stk. 4: Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de forpligtelser der indgås af foreningen. Foreningen hæfter alene med dens respektive formue.

 1. GENERALFORSAMLINGEN

Stk. 1: Generalforsamlingen er Den Blå Foreningsbys øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved annoncering på foreningens hjemmeside.

Stk. 2: Stemmeberettigede ved Den Blå Foreningsbys generalforsamling er:

 • Bestyrelsesmedlemmer der hver tildeles i stemme.
 • Medlemsforeninger i Den Blå Foreningsby. Hver forening har 2 stemmeberettigede. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Stk. 3: Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte:

 • Valg af dirigent og referent.
 • Valg af 2 stemmetællere.
 • Afholdelse af beretning.
 • Forelæggelse af revideret årsregnskab
 • Behandling af evt, indkomne forslag.
 • Godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af det kommende års kontingent(er).
 • Valg af medlemmer til bestyrelsen (valg gælder for 2 år ad gangen) — i ulige år: tre medlemmer til bestyrelsen, samt et medlem fra DGl Storkøbenhavn.
 • Valg af medlemmer til bestyrelsen (valg gælder for 2 år ad gangen) — i lige år: to medlemmer, samt udpegning af et medlem fra DGl Storkøbenhavn.
 • Valg af 2 suppleanter (første- og andensuppleant) til bestyrelsen (valg gælder for ét år ad gangen).
 • Valg af én revisor og én revisorsuppleant (valg gælder for ét år ad gangen).
 • Eventuelt.

Stk. 4: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden for Den Blå

Foreningsby i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Stemmeberettigede i Den Blå

Foreningsby kan stille forslag.

Stk. 5: Endelig dagsorden, regnskab og budgetforslag samt eventuelle indkomne forslag skal offentliggøres på Den Blå Foreningsbys hjemmeside senest 10 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6: Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, med mindre mindst i stemmeberettiget kræver skriftlig afstemning. Alle afgørelser med undtagelse af vedtægtsændringer afgøres ved almindeligt flertal.

Stk. 7: Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

 1. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når mindst en fjerdedel af medlemmerne fremsætter begrundet ønske om det, eller når et bestyrelsesflertal finder det nødvendigt.

Stk. 2: Ønske om ekstraordinær generalforsamling fremsendes til bestyrelsen. Bestyrelsen har pligt til at udsende indkaldelsen senest 14 dage efter, at ønsket er fremsat. Ved indkaldelsen gælder samme regler som ved ordinær generalforsamling. Afholdelsen skal ske inden 8 uger efter ønsket er fremsat.

 1. BESTYRELSEN

Stk. i Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og øverste myndighed mellem to generalforsamlinger.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer: • 5 medlemmer valgt på generalforsamlingen.

 • 2 medlemmer fra DGl Storkøbenhavn

Stk. 2: Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Stk. 3: Indtræder en suppleant i bestyrelsen overtager denne det aftrædende medlems resterende valgperiode i bestyrelsen. Herefter konstituerer bestyrelsen sig selv igen.

Stk. 4: Såfremt der udtræder et medlem fra DGl Storkøbenhavn, udpeger organisationen selv deres nye medlem.

 1. BESTYRELSENS ARBEJDE

Stk. 1: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 2: Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlinger, øvrige møder og vigtige begivenheder inden for foreningens virke.

Stk. 3: Bestyrelsen repræsenterer Den Blå Foreningsby udadtil og fører forhandlingen med offentlige myndigheder, samarbejdende organisationer og foreninger m.m., samt indgår aftaler, herunder økonomiske.

Stk. 4: Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Stk. 5: Til at varetage den daglige drift kan bestyrelsen ansætte efter behov.

 1. TEGNINGSRET

Den Blå Foreningsby tegnes af formanden samt et medlem af bestyrelsen. I tilfælde af formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden samt i medlem at bestyrelsen. Låneoptagelser og pantsætninger skal godkendes af generalforsamlingen.

 1. REGNSKAB

Den Blå Foreningsbys regnskab følger kalenderåret. Regnskabet revideres af kritisk revisor.

 1. VEDTÆGTSÆNDRINGER

Vedtægtsændringer kan ske på en generalforsamling, når mindst to tredjedele stemmer herfor (ikke afgivne, blanke eller ugyldige stemmer tæller ikke).

 1. OPLØSNING

Stk. i: Beslutning om opløsning at foreningen træffes på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst otte dages mellemrum.

Stk. 2: På den første generalforsamling skal opløsningen godkendes i følge reglerne for vedtægtsændring. Ved den anden generalforsamling er almindeligt stemmeflertal tilstrækkeligt til vedtagelse af opløsning.

Stk. 3: I tilfælde af Den Blå Foreningsbys opløsning skal der på den sidste generalforsamling træffes beslutning om anvendelse af foreningens eventuelle formue i henhold til Den Blå Foreningsby´s formålsparagraf.

Bestyrelsen pr. 20 april 2016

Ny bestyrelse
Formand Jacob Vagn Nielsen KLK 2015-2017
Bestyrelse Jacob Nøhr Schubart DGI 2016-2018
næstformand Casper Mortensen CWS 2015-2017
kassér Martin Machado DGI 2015-2017
Bestyrelse Christina Valskov Weichardt CPH Outdoor 2016-2018
Bestyrelse Pernille Schjønning Wolfpack 2016-2018
Bestyrelse Torben Bech Rasmussen Svanen 2016-2018
Suppleant Anna Poupiler Familieidræt 2016-2017
Suppleant Simone Djernes CPH Outdoor 2016-2017
Kritisk revisor Rikke Mortensen Tårnby Naturskole 2016-2017
Suppleant revisor Simon Christensen KLK 2016-2017

 

Lukket for kommentarer.