Medlemsskab

Den Blå Foreningsby
– et foreningsfællesskab i vand og sand

Sådan søger du!

Hvis din forening vil søge om medlemskab af foreningsbyen, skal der sendes en mail til bestyrelsen i Den Blå Foreningsby på bestyrelsen@denblaaforeningsby.dk

Prisen for medlemskab ligger mellem 6.000 og 10.000 kr. pr. år og aftales individuelt efter pladsforbrug og øvrige behov.

Formål og optagelseskriterier for Den Blå Foreningsby:

Foreningens formål er at drive og udvikle foreningsfællesskabet Den Blå Foreningsby gennem og naturaktiviteter, til vands og lands i kystnært område.

Herunder:

• skabe mulighed for aktiviteter indenfor natur, friluftsliv, idræt og sundhed.
• skabe et samlingspunkt for foreninger på Amager Strand.
• at flere børn og unge dyrker foreningsaktiviteter på Amager Strand med omdrejningspunkt i vand og strand.
• mulighed for opbevaring af foreningernes fællesgrej og udstyr.

Optagelse

Det er til enhver tid den valgte bestyrelse i DBF, der vælger de foreninger, som kan optages i DBF. DBF lægger i sin udvælgelse stor vægt på foreninger, der laver aktiviteter for børn og unge med fokus på natur, friluftsliv, udemotion, men andre foreninger kan også søge om optagelse. Foreninger optages for en periode på to år. Tre måneder før medlemsskabets udløb skal foreninger indsende en ny ansøgning. Foreningsmedlemskab kan opsiges med tre måneders varsel.
Foreninger, der ønsker at komme i betragtning til optagelse i DBF, skal udfylde et online ansøgningsskema som ligger på DBF’s hjemmeside. Foreningen skal være en formaliseret forening med en stiftende generalforsamling, en valgt bestyrelse og vedtagne vedtægter.
Det er muligt at søge optagelse på alle tider af året. Der må påregnes min. fire ugers behandlingstid for ansøgninger. Hvis foreningen modtager et afslag på optagelse, vil afslaget være begrundet fra DBF’s bestyrelses side. Det er muligt for foreninger at komme på venteliste eller søge om optagelse det efterfølgende år.
Ved medlemskab i DBF forpligter foreningen sig til at indgå i et foreningsfællesskab, hvor de enkelte foreninger stiller dele af deres udstyr til rådighed for de andre foreninger. Ved optagelse af foreninger i DBF aftaler bestyrelsen med foreningen, hvor meget af foreningens udstyr, der stilles til rådighed til fælles brug. DBF forventer aktiv involvering og engagement fra foreningerne i foreningsfællesskabet. Bestyrelsen udarbejder en årsplan for Den blå Foreningsby, som alle foreninger forpligter sig til at støtte op om. Det betyder, at de optagne foreninger forpligtiger sig til at lægge mindst 50 aktivitetstimer årligt i DBF’s offentlige aktiviteter i henhold til årsplanen.
De deltagende foreninger i DBF indgår alle i en turnusordning om oprydning, driftsopgaver og vedligeholdelse. Turnusordning accepteres ved indgåelse af kontrakt.

Udmeldelse

En forening kan udmelde sig fra DBF med tre måneders varsel ved udgangen af en kontingentperiode.

Kontingent

Foreninger betaler et årligt kontingent til vedligehold og drift af DBF.

Eksklusion og opsigelse

Bestyrelsen i DBF kan til enhver tid udelukke en forening, hvis:

  • foreningen ikke betaler det fastsatte kontingent
  • foreningen ikke deltager aktivt i DBF’s offentlige aktiviteter eller ikke indgår i turnusordning om oprydning, driftsopgaver og vedligeholdelse
  • hvis foreningen ikke lever op til den indgåede optagelseskontrakt med DBF
  • hvis foreningens aktiviteter stopper
  • hvis foreningen giver uvedkommende adgang til bygning og inventar
  • hvis foreningens medlemmer udøver vold på eller misvedligeholder inventar eller bygning, eller på anden vis misbruger inventar eller bygning

Forud for eksklusion vil foreningen modtage en varsling om eksklusion. Bringer foreningen ikke de påtalte forhold til ophør inden 14 dage, ekskluderes foreningen uden yderligere varsel og uden mulighed for tilbagebetaling af kontingentet for indeværende periode.

Lukket for kommentarer.